Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #22913
  > Other Dutch exercises on the same topics: Present participle | Past [Change theme]
  > Similar tests: - Past participles-Housework - Present perfect - Primitive tenses - Compound tenses-auxiliaries - Past participle - Present perfect - Present perfect - Past Perfect
  > Double-click on words you don't understand


  Temps primitifs - classement par groupes


  bijten

  beet - beten

  gebeten

  blijken

  bleek - bleken

  is gebleken

  blijven

  bleef - bleven

  is gebleven

  glijden

  gleed - gleden

  gegleden

  grijpen

  greep - grepen

  gegrepen

  kijken

  keek - keken

  gekeken

  knijpen

  kneep - knepen

  geknepen

  krijgen

  kreeg - kregen

  gekregen

  lijden

  leed - leden

  geleden

  lijken

  leek - leken

  geleken

  prijzen

  prees - prezen

  geprezen

  rijden

  reed - reden

  gereden

  rijzen

  rees - rezen

  is gerezen

  schijnen

  scheen - schenen

  geschenen

  schrijden

  schreed - schreden

  is/heeft geschreden

  schrijven

  schreef - schreven

  geschreven

  slijten

  sleet - sleten

  gesleten

  smijten

  smeet - smeten

  gesmeten

  snijden

  sneed - sneden

  gesneden

  spijten

  het speet me

  het heeft me gespeten

  splijten

  spleet - spleten

  is/heeft gespleten

  stijgen

  steeg - stegen

  is gestegen

  stijven

  steef - steven

  gesteven

  strijden

  streed - streden

  gestreden

  Strijken

  streek - streken

  gestreken

  verdwijnen

  verdween - verdwenen

  is verdwenen

  vergelijken

  vergeleek - vergeleken

  vergeleken

  wijken

  week - weken

  is geweken

  wijten

  weet - weten

  geweten

  wijzen

  wees - wezen

  gewezen

  wrijven

  wreef - wreven

  gewreven

  zwijgen

  zweeg - zwegen

  gezwegen

  I è O

  Verbes

  Passé

  Participe passé

  beginnen

  begon - begonnen

  begonnen

  binden

  bond - bonden

  gebonden

  dringen

  drong(en)

  is/heeft gedrongen

  drinken

  dronk(en)

  gedronken

  dwingen

  dwong(en)

  gedwongen

  klimmen

  klom - klommen

  geklommen

  klinken

  klonk(en)

  geklonken

  krimpen

  kromp(en)

  is gekrompen

  schrikken

  schrok - schrokken

  is geschrokken

  springen

  sprong(en)

  gesprongen

  stinken

  stonk(en)

  gestonken

  vinden

  vond(en)

  gevonden

  winden

  wond(en)

  gewonden

  winnen

  won - wonnen

  gewonnen

  wringen

  wrong(en)

  gewrongen

  zingen

  zong(en)

  gezongen

  zinken

  zonk(en)

  gezonken

  IE è OO

  bedriegen

  bedroog - bedrogen

  bedrogen

  bieden

  bood - boden

  geboden

  genieten

  genoot - genoten

  genoten

  gieten

  goot - goten

  gegoten

  kiezen

  koos - kozen

  gekozen

  liegen

  loog - logen

  gelogen

  schieten

  schoot - schoten

  geschoten

  verbieden

  verbood - verboden

  verboden

  verliezen

  verloor - verloren

  verloren

  vliegen

  vloog - vlogen

  gevlogen

  vriezen

  vroor - vroren

  gevroren

  UI è OO

  buigen

  boog - bogen

  gebogen

  duiken

  dook - doken

  is/heeft gedoken

  fluiten

  floot - floten

  gefloten

  kruipen

  kroop - kropen

  is gekropen

  pluizen

  ploos - plozen

  geplozen

  ruiken

  rook - roken

  geroken

  schuiven

  schoof - schoven

  geschoven

  sluipen

  sloop - slopen

  is geslopen

  snuiten

  snoot - snoten

  gesnoten

  spuiten

  spoot - spoten

  gespoten

  E è O

  schenden

  schond(en)

  geschonden

  schenken

  schonk(en)

  geschonken

  smelten

  smolt(en)

  is/heeft gesmolten

  treffen

  trof - troffen

  getroffen

  trekken

  trok - trokken

  getrokken

  vechten

  vocht(en)

  gevochten

  vertrekken

  vertrok - vertrokken

  is vertrokken

  zenden

  zond(en)

  gezonden

  zwelgen

  zwolg(en)

  gezwolgen

  zwellen

  zwol - zwollen

  is/heeft gezwollen

  zwemmen

  zwom - zwommen

  is/heeft gezwommen

  E èA - E  

  eten

  at - aten

  gegeten

  genezen

  genas - genazen

  genezen

  geven

  gaf - gaven

  gegeven

  lezen

  las - lazen

  gelezen

  meten

  mat - maten

  gemeten

  treden

  trad -traden

  getreden

  vergeten

  vergat - vergaten

  is/heeft vergeten

  E èA - O  

  bevelen

  beval - bevalen

  bevolen

  breken

  brak- braken

  is/heeft gebroken

  nemen

  nam - namen

  genomen

  spreken

  sprak - spraken

  gesproken

  steken

  stak, staken

  gestoken

  stelen

  stal, stalen

  gestolen

  A èOE - A  

  dragen

  droeg(en)

  gedragen

  graven

  groef - groeven

  gegraven

  slaan

  sloeg(en)

  geslagen

  varen

  Voer(en)

  is/heeft gevaren

  vragen

  vroeg(en)

  gevraagd

  A èIE - A  

  Blazen

  blies - bliezen

  geblazen

  laten

  liet(en)

  gelaten

  raden

  raadde(n)

  geraden

  slapen

  sliep(en)

  geslapen

  E è IE - O  

  helpen

  hielp(en)

  geholpen

  sterven

  stierf - stierven

  is gestorven

  werpen

  wierp(en)

  geworpen

  I è A - E  

  bidden

  bad - baden

  gebeden

  liggen

  lag - lagen

  gelegen

  zitten

  zat - zaten

  gezeten

  E èA  

  brengen

  bracht(en)

  gebracht

  denken

  dacht(en)

  gedacht

  hebben

  had - hadden

  gehad

  A è I - A  

  hangen

  hing(en)

  gehangen

  vangen

  ving(en)

  gevangen

  O èOCHT

  bezoeken

  bezocht

  bezocht

  kopen

  kocht(en)

  gekocht

  zoeken

  zocht(en)

  gezocht

  bakken

  bakte(n)

  gebakken

  bannen

  bande

  gebannen

  heten

  heette(n)

  geheten

  lachen

  lachte(n)

  gelachen

  laden

  laadde(n)

  geladen

  spannen

  spande(n)

  gespannen

  vouwen

  vouwde(n)

  gevouwen

  wassen

  waste(n)

  gewassen

   OUèIE -   

  houden

  hield(en)

  gehouden

  lopen

  liep(en)

  gelopen

  roepen

  riep(en)

  geroepen

  vallen

  viel - vielen

  is gevallen  Verbes

  Passé

  Participe passé

  doen

  deed - deden

  gedaan

  gaan

  ging(en)

  is gegaan

  komen

  kwam - kwamen

  is gekomen

  kunnen

  kon - konden

  gekund (rare)

  moeten

  moest(en)

  gemoeten (rare)

  mogen

  mocht(en)

  gemogen (rare)

  scheppen

  schiep(en)

  geschapen

  staan

  stond

  gestaan

  weten

  wist(en)

  geweten

  willen

  wou/wilde - wouden/wilden (rare)

  gewild (rare)

  zeggen

  zei - zeiden

  gezegd

  zien

  zag - zagen

  gezien

  zijn

  was - waren

  is geweest

  Twitter Share
  Dutch exercise "Temps primitifs - classement par groupes" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. Ik (eten)

  2. We (drinken)

  3. Je (slapen)

  4. Hij (vliegen)

  5. We (trekken)

  6. Jullie (moeten)

  7. Ze (pluriel) (helpen)

  8. Ze (singulier) verlaten

  9. U (vinden)

  10. Ik (drinken)

  End of the free exercise to learn Dutch: Temps primitifs - classement par groupes
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Present participle | Past | All our lessons and exercises