Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
4 million accounts created!
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #32357
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Music | Countries and nationalities [Change theme]
  > Double-click on words you don't understand.


  Netherlands: national anthem


  Eerste couplet
  Wilhelmus van Nassouwe
  ben ik, van Duitsen bloed,
  den vaderland getrouwe
  blijf ik tot in den dood.
  Een Prinse van Oranje
  ben ik, vrij, onverveerd,
  den Koning van Hispanje
  heb ik altijd geŽerd.

  Tweede couplet
  In Godes vrees te leven
  heb ik altijd betracht,
  daarom ben ik verdreven,
  om land, om luid gebracht.
  Maar God zal mij regeren
  als een goed instrument,
  dat ik zal wederkeren
  in mijnen regiment.

  Derde couplet
  Lijdt u, mijn onderzaten
  die oprecht zijt van aard,
  God zal u niet verlaten,
  al zijt gij nu bezwaard.
  Die vroom begeert te leven,
  bidt God nacht ende dag,
  dat Hij mij kracht zal geven,
  dat ik u helpen mag.

  Vierde couplet
  Lijf en goed al te samen
  heb ik u niet verschoond,
  mijn broeders hoog van namen
  hebben 't u ook vertoond:
  Graaf Adolf is gebleven
  in Friesland in den slag,
  zijn ziel in 't eeuwig leven
  verwacht den jongsten dag.

  Vijfde couplet
  Edel en hooggeboren,
  van keizerlijken stam,
  een vorst des rijks verkoren,
  als een vroom christenman,
  voor Godes woord geprezen,
  heb ik, vrij onversaagd,
  als een held zonder vrezen
  mijn edel bloed gewaagd.

  Zesde couplet
  Mijn schild ende betrouwen
  zijt Gij, o God mijn Heer,
  op U zo wil ik bouwen,
  Verlaat mij nimmermeer.
  Dat ik doch vroom mag blijven,
  uw dienaar t'aller stond,
  de tirannie verdrijven
  die mij mijn hart doorwondt.

  Zevende couplet
  Van al die mij bezwaren
  en mijn vervolgers zijn,
  mijn God, wil doch bewaren
  den trouwen dienaar dijn,
  dat zij mij niet verrassen
  in hunnen bozen moed,
  hun handen niet en wassen
  in mijn onschuldig bloed.

  Achtste couplet
  Als David moeste vluchten
  voor Sauel den tiran,
  zo heb ik moeten zuchten
  als menig edelman.
  Maar God heeft hem verheven,
  verlost uit alder nood,
  een koninkrijk gegeven
  in IsraŽl zeer groot.

  Negende couplet
  Na 't zuur zal ik ontvangen
  van God mijn Heer dat zoet,
  daarna zo doet verlangen
  mijn vorstelijk gemoed:
  dat is, dat ik mag sterven
  met eren in dat veld,
  een eeuwig rijk verwerven
  als een getrouwen held.

  Tiende couplet
  Niet doet mij meer erbarmen
  in mijnen wederspoed
  dan dat men ziet verarmen
  des Konings landen goed.
  Dat u de Spanjaards krenken,
  o edel Neerland zoet,
  als ik daaraan gedenke,
  mijn edel hart dat bloedt.

  Elfde couplet
  Als een prins opgezeten
  met mijner heires-kracht,
  van den tiran vermeten
  heb ik den slag verwacht,
  die, bij Maastricht begraven,
  bevreesde mijn geweld;
  mijn ruiters zag men draven
  zeer moedig door dat veld.

  Twaalfde couplet
  Zo het den wil des Heren
  op dien tijd had geweest,
  had ik geern willen keren
  van u dit zwaar tempeest.
  Maar de Heer van hierboven,
  die alle ding regeert,
  die men altijd moet loven,
  en heeft het niet begeerd.

  Dertiende couplet
  Zeer christlijk was gedreven
  mijn prinselijk gemoed,
  standvastig is gebleven
  mijn hart in tegenspoed.
  Den Heer heb ik gebeden
  uit mijnes harten grond,
  dat Hij mijn zaak wil redden,
  mijn onschuld maken kond.

  Veertiende couplet
  Oorlof, mijn arme schapen
  die zijt in groten nood,
  uw herder zal niet slapen,
  al zijt gij nu verstrooid.
  Tot God wilt u begeven,
  zijn heilzaam woord neemt aan,
  als vrome christen leven,-
  't zal hier haast zijn gedaan.

  Vijftiende couplet
  Voor God wil ik belijden
  en zijner groten macht,
  dat ik tot genen tijden
  den Koning heb veracht,
  dan dat ik God den Heere,
  der hoogsten Majesteit,
  heb moeten obediŽren
  in der gerechtigheid

   

  Twitter Share
  Dutch exercise "Netherlands: national anthem" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. Het Nederlands volkslied is het oudste van de

  2. Het heeft vijftien

  3. De beginletters van de eerste zin van elk couplet vormen de oude spelling van

  4. Meestal zingt men slechts het

  5. De tekst wordt toegeschreven aan

  6. De melodie is afkomstig van een lied.

  7. Het zesde couplet was erg populair tijdens de

  8. Het Wilhelmus is het Nederlandse volkslied sinds 10 mei

  9. Tot dan was het lied 'Wien bloed' het volkslied

  10. De koningin Wilhelmina had al bij haar kroning haar voorkeur voor het Wilhelmus te kennen gegeven.


  End of the free exercise to learn Dutch: Netherlands: national anthem
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Music | Countries and nationalities | All our lessons and exercises


  Share : Facebook / Twitter / ...