Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
4 million accounts created!
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #68221
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  Netherlands (39)


  NEDERLAND (39)


  Watersnoodramp / De Nederlandse strijd tegen het water (1953)
  Eeuwenlang hebben de bewoners van Nederland zich tegen de zee en rivieren moeten beschermen. Het lage land, dat in feite de delta is van de grote rivieren de Rijn, Maas en Waal werd diverse malen door watersnoodrampen getroffen. Terpen, dijken, windmolens, sluizen en waterkeringen werden in de strijd tegen het water ingezet. En lange tijd gaat het goed. Tot in februari 1953 door een zeldzame combinatie van springvloed en een noordwesterstorm zich opnieuw een ramp voltrekt. De dijken in Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden bezwijken. Als gevolg hiervan verdrinken in de nacht van 31 januari op 1 februari meer dan achttienhonderd mensen en duizenden stuks vee en staat 150.000 ha land onder water. De schok is groot, want grote watersnoodrampen zijn al sinds mensenheugenis niet meer in Nederland voorgekomen. De ramp is aanleiding voor de lancering van een groot opgezet Deltaplan.
  In februari 1953 voltrok zich door een zeldzame combinatie van springvloed en een noordwesterstorm op orkaankracht een ramp. Door deze storm bezweken de dijken van Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden en verdronken er,in de nacht van 31 januari op 1 februari, meer dan achttienhonderd mensen, duizenden stuks vee en 150.000 ha land stond onder water. De schok was groot, want grote watersnoodrampen waren in Nederland al sinds mensenheugenis niet meer voorgekomen. Vanuit de hele wereld kwam hulp om het maar net van de oorlog bekomen Nederland te steunen. Ironisch genoeg had het ministerie van Verkeer en Waterstaat enkele dagen voor de ramp zich voltrok, een nota gepubliceerd met een plan om een dergelijke ramp te voorkomen. In die nota stond het plan om alle zeegaten- en armen in de provincies Zeeland en Zuid-Holland via dammen te sluiten. Na de ramp werd dit 'Deltaplan' in versneld tempo uitgevoerd.
  De allereerste bewoners van Nederland beschermden zich tegen het water door zogenaamde terpen te bouwen. Dit waren opgehoogde delen land, waarop boerderijen en huizen werden gebouwd. Later gingen de bewoners van deze terpen een groter gebied beschermen door tussen de terpen dijken aan te leggen.
  Rond 1300 lag nog een groot deel van het huidige Nederland onder water. In de eeuwen die volgden hebben de Nederlanders steeds meer land op de zee veroverd door dijken aan te leggen en het water af te voeren door middel van windmolens. Met de komst van de windmolen rond 1300 en het gebruik ervan voor het wegmalen van water, kreeg Nederland het aanzien zoals het nu is. In 1800 bedroeg het aantal windmolens in Nederland circa 9000. Vooral in de zestiende en zeventiende eeuw waren er in Noord-Holland veel 'droogmakerijen' die door rijke Amsterdamse kooplieden werden gefinancierd. Hierdoor ontstonden grote polders, die uniek zijn in de wereld. De waterbouwkundige Jan Araenszoon Leeghwater (1575-1650) is bekend geworden door de droogmakingen van de binnenwateren in Noord-Holland. Hij schreef een boek (Haarlemmermeerboeck) over hoe het 7000 hectare tellende Haarlemmermeer kon worden drooggemaakt. Dit lukte overigens pas met de komst van het stoomgemaal. De Haarlemmermeer werd tussen 1848 en 1852 drooggemaakt.

  Door de hele geschiedenis heen hebben met name de bewoners van de kustprovincies te lijden gehad onder stormvloeden. De bekendste stormvloeden zijn de St. Elizabethvloed in 1421 en de Allerheiligenvloed in 1570, waarbij vele duizenden mensen het leven verloren en er grote schade werd aangericht. Ook in 1916 werd rond de Zuiderzee veel schade aangericht door een stormvloed. De dreiging van de zee kwam voornamelijk van twee kanten: via de Zuiderzee en via de westelijke delta van de Maas en Rijn. Al in 1667 kwam Hendrik Stevin, zoon van de beroemde Simon Stevin, met een plan de invloed van de zee tegen te gaan door de aanleg van dammen tussen de waddeneilanden. Dit was echter in die tijd technisch volstrekt onhaalbaar. In 1889 werd een gedegen onderzoek verricht naar de afsluiting van de Zuiderzee. Eén van de onderzoekers was Cornelis Lely (1854-1929), de latere minister van Waterstaat die opdracht heeft gegeven tot de Zuiderzeewerken in 1918. Met de Zuiderzeewerken werd de Zuiderzee vanaf het vasteland in Noord-Holland tot de Friese kust afgesloten met de Afsluitdijk. Met de bouw van de 32 km lange dam werd in 1927 begonnen. Op 28 mei 1932 werd het laatste stroomgat gedicht. Later zijn grote delen van de Zuiderzee, die inmiddels was omgedoopt tot IJsselmeer - drooggemaakt. Hieruit ontstonden de Noordoostpolder en Flevoland.

  Met de Deltawerken werd een van de grootste na-oorlogse waterbouwkundige werken uitgevoerd. Direct na de watersnoodramp in 1953 werd de Deltacommissie benoemd die de regering moest adviseren welke werken moesten worden uitgevoerd. In 1958 werd een eerste beweegbare stormvloedkering in de Hollandse IJssel in gebruik genomen. In 1961 damde men het Veerse gat en de Zandkreek af. Om de afwatering van de grote rivieren goed te kunnen regelen moesten er grote afwateringssluizen worden gebouwd. De Haringvlietdam en -sluis kwamen in 1971 gereed en in 1972 de Brouwersdam en -sluis. In 1974 en in 1987 kwamen respectievelijk de Philipsdam en -sluis en de Oesterdam en -sluis gereed. De plannen om de laatste zee-arm, de Oosterschelde, af te sluiten stuitten op bezwaren van mossel- en oestervissers en milieubewegingen. Zij protesteerden tegen afsluiting vanwege de vernietiging van een uniek getijdengebied. De Oosterschelde was bovendien de kraamkamer van veel vissen in de Noordzee. Daarop werd besloten een doorlaatbare dam te bouwen, waarbij met schuiven de Oosterschelde bij hoogwater afgesloten kon worden. Op deze manier bleef het getijdengebied van de Oosterschelde bewaard en werd de veiligheid van Zeeland toch gewaarborgd. Deze stormvloedkering is een van de grootste in de wereld. De onderdelen voor de beweegbare schuiven, ieder zo groot als een flatgebouw van twaalf verdiepingen, werden in speciale dokken gebouwd en drijvend op de plaats van bestemming afgezonken. Op 4 oktober 1986 werd de Oosterscheldedam door koningin Beatrix officieel geopend. In 1997 kwam in de Nieuwe Waterweg een beweegbare stormvloedkering gereed, die bestaat uit twee enorme beweegbare schuiven die normaal open staan en bij storm kunnen worden gesloten. Hiermee waren de Deltawerken voltooid.
  In 1993 en in 1995 voltrokken zich in Nederland opnieuw watersnoodrampen, waarbij weliswaar geen doden vielen, maar wel veel materiële schade werd aangericht. Deze keer kwam het water niet van zee, maar van het achterland. In 1995 traden, door smeltwater en extreme regenval, de rivieren Rijn en Maas buiten hun oevers en moesten meer dan 250.000 mensen worden geëvacueerd. Direct na deze laatste watersnood werd het Deltaplan Grote Rivieren opgesteld, waarmee de grote rivieren op sommige plaatsen weer meer ruimte kregen en veel dijken werden opgehoogd.


  Twitter Share
  Dutch exercise "Netherlands (39)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  Click on letters between brackets to build correct words. Click on the box to start again.

  1. Het lage land, dat in feite de delta is van de grote rivieren de Rijn, Maas en Waal werd diverse malen door (                                                  ) getroffen

  2. Terpen, dijken, windmolens, sluizen en (                                         ) werden gebouwd.

  3. In februari 1953 voltrok zich door een zeldzame combinatie van springvloed en een (                                                  ) op orkaankracht een ramp.

  4. Er verdronken (                                               ) mensen en duizenden stuks vee en 150.000 ha land stond onder water.

  5. Grote watersnoodrampen waren in Nederland al sinds (                                            ) niet meer voorgekomen.

  6. Na de ramp werd het (                             ) in versneld tempo uitgevoerd.

  7. Met de Deltawerken werd een van de grootste na-oorlogse (                                                  ) werken uitgevoerd.

  8. In 1958 werd een eerste beweegbare (                                                  ) in de Hollandse IJssel in gebruik genomen.

  9. In 1997 kwam in de Nieuwe Waterweg een beweegbare stormvloedkering gereed, die bestaat uit twee enorme (                                ) schuiven die normaal open staan en bij storm kunnen worden gesloten.

  10. In 1995 traden, door smeltwater en extreme regenval, de rivieren de Rijn en de Maas buiten hun (                    ) en moesten meer dan 250.000 mensen worden geëvacueerd.

  End of the free exercise to learn Dutch: Netherlands (39)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises